Skip to content

Политика за поверителност при използване на приложението coool.tv

“Кулбокс” АД, ЕИК-115110705, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, пощенски код 4000, р-н Източен, гр. Пловдив, ул.” Арх. Камен Петков” №1А, Бизнес сграда Лайм трий, ет. 1, тел. 0800 45 845, www.cooolbox.bg, адрес на електронна поща за контакт [email protected], наричано по-долу „Кулбокс“, е разработило и предоставя за ползване на потребители – физически лица мобилната апликация coool.tv, наричана в този документ “приложението” което последните могат да изтеглят и инсталират на свое съвместимо техническо устройство с отворен интерфейс – смарт телевизионен приемник или смарт телевизионен бокс през платформите за изтегляне на приложения – Apple App Store, Google Play и др., и с помощта на което, да ползват предоставяната от Кулбокс услуга с търговска марка сoool.tv – разпространение на стрийминг сигнали на телевизионни програми, на база предварителна фиксирана свързаност по интернет протокол в крайна точка от мрежата на Кулбокс, наричана в този документ “услугата”, достъпът до която потребителят е получил въз основа на индивидуален договор и приложими към него общи условия, установени от Кулбокс, които са публикувани на www.cooolbox.bg и не са предмет на настоящата политика.

Настоящата политика има за цел да информира потребителя предварително, по ясен и достъпен за него начин, относно следното:

1) Какви лични и други данни, събира и обработва Кулбокс, в качеството му на администратор на същите данни, от свое име и за своя сметка, при инсталиране и използване на приложението върху съответното устройство на потребителя;
2)Какви са целите, за които Кулбокс обработва тези данни;
3)Какви са основанията, на които Кулбокс събира и обработва тези данни;
4)Каква е продължителността на срока на съхранение на обработваните данни;
5)Кои са третите страни, които могат да имат достъп до обработваните данни;
6)Какви са правата на потребителите;
7)Какви технически и организационни мерки е предприело Кулбокс за защита на личните данни;
8)Каква е правната рамка и приложимото право;
9)Кой е надзорния орган за защита на личните данни и юрисдикция при разрешаване на спорове;
10)Изменения на политиката за поверителност;


За целите на настоящата политика “лични данни” са данните, свързани с идентифицирано физическо лице – потребител, заявил за ползване услугата и инсталирал приложението, или данните, чрез които това лице може да бъде идентифицирано.

1) При правилно инсталиране на приложението, върху съвместимо с услугата техническо оборудване, конфигурирано от потребителят-активирал услугата през портала my.cooolbox.bg и регистрирал същото техническо оборудване в портала www.coool.tv, Кулбокс събира автоматично и съхранява следните лични данни и други, а именно: IP адрес; уникален идентификационен код на крайното устройство, на което е инсталирано приложението; тип и модел на крайното устройство, и неговия производител; версията на операционната система на крайното устройство; версия на инсталираното приложение; дата и час на използване на устройството и продължителност на потребителската сесия и статистически данни за използваните функционалности на услугата през време на последната;

2) Кулбокс ще обработва изброените лични и други данни за свои легитимни цели свързани с: изпълнение на задължението си за качествено и непрекъснато предоставяне на услугата, въз основа на сключен договор при приложимите за него общи условия; изпълнение на свои административни задължения за предоставяне на информация с предмет – същите данни; поддържане и подобряване на приложението, поддържане и подобряване на качеството на услугата, осигуряване на защита на целостта на мрежата си и непрекъснатост на услугите, които се предоставят чрез нея; реализиране и защита на права и законни интереси във връзка с ползване на приложението и предоставяне на услугата;

3) Основанията, на които Кулбок обработва данните – предмет на настоящата политика са: сключен договор от разстояние за ползване на услугата и приложимите общи условия към него, и/или изразеното съгласие от страна потребителят, което се счита за предоставено на Кулбокс, с изтегляне на приложението, инсталирането му върху съответното крайно устройство и регистриране на последното в портала www.coool.tv;

4) Срокът на обработване и съхранение на данните е до прекратяване на съответния договор за услугата от страна на потребителя, а за реализиране на права на Кулбокс спрямо потребителите и до изтичане на законно предвидените давностни срокове за реализиране на същите права, произтичащи от тяхното действие, респективно неизпълнение;

5) Кулбокс при спазване на приложимото право и само за легитимни цели, предвидени в настоящата политика, може да предостави събраните данни на трети страни, които ще имат качеството на администратори, обработващи тези данни от свое име или на трети страни, обработващи тези данни, от името на Кулбокс. Получатели на данните, действащи като администратори, могат да бъдат: органи на българските власти, осъществяващи надзор в областта на електронните съобщения; защита на личните данни; защита на потребителите; правоохранителни и правоприлагащи органи. Трети страни, действащи, като обработващи могат да бъдат: трети лица, осъществяващи технически мониторинг и поддръжка при използване на приложението; трети лица на които е възложено работа по усъвършенстване и обновяване на приложението; трети лица предоставящи правна защита и съдействие на правата на Кулбокс;

6) Потребителите имат всички права, предоставени им съгласно Общия регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета ов сила от 27/04/2016 г. за защита на личните данни (GDPR), Закон за защита на личните данни, които права са разяснени подробно в Политиката за защита на личните данни на Кулбокс, публикувана на официалната страница на администратора, а именно www.cooolbox.bg в раздел “поверителност” и по – конкретно: право на достъп, коригиране и изтриване на лични данни; право на ограничаване на обработването на личните данни; право на оттегляне на съгласие; право на преносимост на личните данни; право на възражение срещу обработването им; право на потребителя да не бъде обект на решение, основаващо се на автоматизирано обработване, включващо профилиране; право на информация и съдействие; право на жалба пред надзорния орган; право на ефективна съдебна защита; право на обезщетение и отговорност за причинени вреди;

7) В съответствие с горното, Кулбокс се отнася изключително сериозно към въпросите на сигурността на данните. Кулбокс поддържа съответните технически и организационни мерки за сигурност, включително онлайн и офлайн физически, технически, административни, електронни и процедурни мерки за сигурност, чиято цел е да защитава от неоторизирано, случайно или незаконно събиране, достъп, съхранение, изменение или разкриване на цялата информация под негов контрол. Достъпът до личните данни на потребителите се ограничава до няколко служители, оторизирани на база необходимостта от достъп до тази информация, като дори в тези случаи служителите на Кулбокс имат задължението да пазят
конфиденциалност. Всеки път, когато Кулбокс събира или изпраща лична информация до други интернет страници, тя е защитена чрез криптиране, като например протокола SSL (слой със защитени сокети). Кулбокс редовно разглежда, наблюдава и извършва оценка на практиките по опазване на поверителността и системите за защита, доколкото е необходимо за посрещането на неговите бизнес нужди, технологични промени и регулаторни изисквания. Кулбокс също изгражда система за управление, която да предотвратява инциденти, като например неоторизиран достъп до или загуба, изтриване, промяна или изтичане на лични данни, както и за да гарантира възможно най-доброто обслужване, в случай, че възникне
такъв инцидент.

8) При и по повод обработването на личните данни, както по въпросите, неуредени изрично от настоящата политика за поверителност ще се прилага приложимото право в Република България и в частност Общия регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета в сила от 27/04/2016 г. за защита на личните данни (GDPR), Закон за защита на личните данни, Закон за електронните съобщения, както и Политиката за защита на личните данни на Кулбокс, публикувана на официалната страница на администратора, а именно www.cooolbox.bg в раздел “поверителност”.

9) Без да се засяга правото на ефективна съдебна защита, всеки потребител – субект на лични данни, при и по повод използване на приложението и услугата има право чрез подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” No 2 (www.cpdp.bg) да сезира същия надзорен орган за нарушение на правната рамка от страна на Кулбокс или негов служител или лице обработващо данни от негово име. Независимо от последното всеки потребител и Кулбокс биха могли да се обърнат пред местно компетентния съд съобразно приложимия Граждански процесуален кодекс, за защита на права и свои законни интереси;

10) Кулбокс си запазва правото по свое усмотрение да променя своите практики за опазване на поверителността и да обновява или променя тази Политика за поверителност по всяко време. Поради тази причина Кулбокс поощрява потенциалните и настоящи потребители на приложението често да проверяват тази Политика за поверителност. Ако Кулбокс извърши съществени промени в тази Политика, потребителите ще бъдат уведомени тук или по електронен път или чрез известие на официалната страница на Кулбокс.

Тази Политика за поверителност е утвърдена с Решение на Съвета на директорите на “Кулбокс” АД и е в сила, считано от дата 06.01.2022 година.